SVHC

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

SVHC (Substancje wzbudzające szczególne obawy) - w systemie REACH akronim oznaczający substancje chemiczne mogące powodować poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i/lub środowiska. Aby zaliczyć substancję do tej grupy, musi ona spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: mieć właściwości kancerogenne (zob. kancerogen, rakotwórczość), mutagenne (zob. mutagen, mutagenność), działać szkodliwie na rozrodczość, być zaliczaną do substancji PBT lub vPvB, wykazywać działanie zaburzające homeostazę układu hormonalnego lub muszą istnieć naukowe dowody, że substancja może wykazywać szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko.

Ang.: Substances of very high concern, SVHC